Vedtægter

Vedtægter for Dansk Trækhunde Klub


§1. NAVN OG FORMÅL
1. Klubbens navn er DANSK TRÆKHUNDE KLUB. Stiftet den 24/11-1984. Forkortes DTK.
2. Dens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand.
3. Klubbens formål er ved arrangementer, konkurrencer og ture at fremme interessen for          trækhundesporten i Danmark.
4. DTK er medlem af internationale trækhunde forbund fx IFSS


§2. ORGANISATION
1. Klubbens øverste myndighed er urafstemning, når sådan anvendes, eller                              generalforsamling. Det daglige arbejde varetages af en bestyrelse. Denne kan udpege et      løbsudvalg og evt. andre udvalg til assistance inden for bestemte områder.
2. Klubben kan udgive et medlemsblad, hvis redaktør udpeges af bestyrelsen.


§3. MEDLEMMER
1. Som medlem kan optages enhver.
2. Bestyrelsen kan ved enstemmighed indstille et medlem til eksklusion af klubben på den        efterfølgende generalforsamling.


§4. MEDLEMSKAB
1. Indmeldelse i DTK sker ved henvendelse til klubbens kasserer.
2. Udmeldelse kan kun ske til udgangen af et regnskabsår, ved manglende                                kontingentbetaling eller skriftligt til klubbens kasserer.
3. Disciplinærsager, som ikke kan ordnes i mindelighed mellem klubbens bestyrelse og de        implicerede parter, kan indbringes for generalforsamlingen, i særlige tilfælde for en                ekstraordinær generalforsamling.
4. Personer der skal repræsentere DTK ved EM og/eller VM, skal deltage i mindst 2 DTK          løb i den foregående sæson eller mindst 1 løb i foregående sæson og 1 løb i                          indeværende sæson inden udtagelse til mesterskabet. Der er mulighed for dispensation.

§5. KONTINGENT/GEBYRER
1. Regnskabsåret er 1/7 til 30/6.
2. Kontingent opkræves forud for den kommende sæson.
3. Kontingentstørrelsen fastsættes efter vedtagelse på den ordinære generalforsamling.
4. Et familiemedlemskab dækker 2 samboende over 18 år samt evt. børn under 18 år.
5. For indmeldelse efter 1. februar betales halvt kontingent.
6. Juniormedlemmer (medl. under 18 år) betaler halvt kontingent.
7. Kontingentet opkræves i begyndelsen af juni måned og skal være indbetalt senest den          10. juli.
8. Alle, som ikke er i kontingent restance eller anden restance til klubben, er                             stemmeberettigede ved generalforsamlingen. Det er dog et krav, at man har været                 medlem af DTK i mindst 8 uger inden generalforsamlingen.
9. Prisen for deltagelse i et løb fastsættes af bestyrelsen.
    9.1. Efterfølgende spand fra samme husstand betaler et af bestyrelsen fastsat lavere            beløb.
    9.2. Efter/eller for sen tilmelding betales den fastsatte pris, plus et ekstra gebyr fastsat af      bestyrelsen.
    9.3. Ændringer af en først given tilmelding til løbsledelsen, koster et ekstra gebyr fastsat        af bestyrelsen.
    9.4. Løbsgebyr for ikke-medlemmer fastsættes af bestyrelsen.


§6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
1. Klubbens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i august eller i september.                  Indkomne forslag, bekendtgøres for medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen
2. Generalforsamlingen indkaldes med 8 ugers varsel til klubbens medlemmer.
3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt tilsendes formanden      senest 6 uger før generalforsamlingen.
4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
    1) Valg af dirigent
    2) Valg af stemmetællere
    3) Årsberetning til godkendelse
    4) Revideret regnskab til godkendelse
    5) Forelæggelse af budget, fastsættelse af kontingent
    6) Behandling af indkomne forslag
    7) Valg til bestyrelsen og suppleanter
    8) Valg af revisor
    9) Eventuelt

5. Vedtagelse sker ved simpelt stemmeflertal.
6. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
7. Bestyrelsens beslutningsprotokol samt regnskab og kassebilag skal ligge til gennemsyn        og være frit tilgængelig for de fremmødte på generalforsamlinger, såvel ordinære som          ekstraordinære.


§7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
1. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller      når 25% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med            angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.
2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes 4 uger efter            begæringsmodtagelse med mindst 3 ugers varsel.
3. Vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling sker som på ordinær generalforsamling.


§8. BESTYRELSEN
1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler        posterne mellem sig (formand, kasserer, indland, udland, pr).
2. Der vælges hvert år til bestyrelsen henholdsvis 3 og 2 medlemmer (I praksis betyder det,      at hvert bestyrelsesmedlem vælges for en toårig periode). Yderligere vælges                          bestyrelsessuppleant(er) og 1 revisor. Genvalg kan finde sted. Valg af                                    bestyrelsesmedlemmer og suppleant skal ske skriftligt ved hemmelig afstemning på den      ordinære generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages        en ny afstemning mellem de implicerede.
3. Ved indkaldelse af suppleant indtræder denne i det udtrædende bestyrelsesmedlems            turnus.
4. Stemmeret har og valgbar er ethvert betalende medlem jf. §5, stk. 8, dog ikke                        juniormedlemmer.
5. Optælling af stemmesedler foretages på generalforsamlingen af 2 valgte medlemmer.
6. Efter enhver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig. Gennemgår og godkender        den nye bestyrelses forretningsorden. Findes en sådan ikke, oprettes den.


§9. REGNSKAB
1. Kassereren fører klubbens regnskab og medlemskartotek.
2. Årsregnskabet forelægges revisor senest 31. juli.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.

§10. DISPOSITIONSRET
1. Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har          ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan give et udvalg eller en                person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.
2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser,        der påhviler foreningen.


§11. VEDTÆGTSÆNDRINGER
1. Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær                            generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte                stemmeberettigede stemmer for forslaget.


§12. KLUBBENS OPLØSNING
1. DTK kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af                foreningens medlemmer er til stede. Der kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer for at      forslaget kan vedtages. Hvis det nødvendige flertal på 3/4 for en opløsning opnås, men        med under halvdelen af medlemmerne til stede, indkaldes til endnu en ekstraordinær            generalforsamling, hvor beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med 3/4 af          de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.
2. I tilfælde af klubbens opløsning skal dens formue anvendes til gavn for                                  trækhundesporten iht. Formålsparagraffen, som besluttes på den opløsende                          generalforsamling.